Project Details

НҮБ-ын Даян дэлхийн байгаль хамгаалах сан GEF, UNDP.

Төсөл

2020.11-2021.7

“Хархорин сумын хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, иргэдийн амьдрах орчноо өөрчлөх дадал хандлагад нөлөөлөх нь” төсөл