Project Details

GIZ

Төсөл

2021.12-2022.1

Төслийн нэр: Ховд аймгийн сумдын хог хаягдлын ерөнхий төлөв байдлын судалгаа 

Зөвлөх үйлчилгээ,

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь (SPACES) төсөл-ийн захиалгаар хийсэн.

Дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг ЭЗ-ийн эргэлтэнд оруулах бизнес загваруудад үнэлгээ дүгнэлт өгч, урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсан