Project Details

БОАЖЯ

Гарын авлага

2018

“2010-2018 онд Агаарын бохирдол бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн судалгаа, түүний үр дүн, дүгнэлт зөвлөмж”

 

Судалгааны ажил товхимол болж хэвлэгдсэн.